google-site-verification=rdMHvOD7EqC_UhcFmmfbfsVh9zGr75D72iZUFlOiVu8

Економски суверенитет Србије

Усвајање економске платформе Заветника

ОБНОВА ЕКОНОМСКОГ СУВЕРЕНИТЕТА

Економска политика Српске странке Заветници заснована је на објективном и реалном сагледавању унутрашњих потенцијала, геополитичке позиције и других фактора који обликују привреду Србије.

Наш програм није списак политичких парола и неусаглашених економских циљева, већ систем могућих алтернатива и одговора на постојеће изазове и проблеме са којима се суочавају држава и друштво. Због тога гарантујемо да ћемо у потпуности спровести све мере које смо навели у програму у року од 4 године.

Српска странка Заветници за дугорочни циљ поставља потпуну обнову економског суверенитета. Средњорочна економска стратегија би се заснивала на мерама којима би се постепено стварали услови за остваривање дугорочних циљева. Пре свега, ту истичемо јачање малих и средњих предузећа, обнову Београдске берзе, оснивање Развојне банке, подстицање развоја нових технологија и пуно укључивање српског расејања у привредни раст Републике Србије.

На семинару у Москви за младе преузетнике

Ми наглашавамо да је од пресудног значаја смањивање економске зависности Републике Србије кроз отварање нових тржишта и креирање нових трговинских споразума, нарочито са земљама приближне економске и политичке моћи.

У правцу смањивања финансијске зависности Републике Србије залажемо се за делимично рефинансирање кредита, односно промену структуре јавног дуга. Ми сматрамо да је ММФ поробио српски финансијски сектор и српску Централну банку претворио у своју експозитуру. Све мере штедње и поскупљења у држави су директна последица условљавања ММФ.

Српска странка Заветници као дугорочни циљ поставља прекид сарадање са ММФ. Како бисмо се тренутно ослободили великих економских притисака, предлажемо краткорочне мере за делимично рефининансирање дуговања према ММФ кроз повољније кредитне аранжмане са другим државама.

Трибина у Аранђеловцу “Обновимо Шумадију”

Овим мерама стварали бисмо услове за креаторе економске политике Србије да самосталније доносе одлуке којим би се омогућио бржи раст БДП-а, а самим тим и бржа отплата јавног дуга. Наглашавамо да је бржи привредни развој неостварив у постојећим условима у којима је онемогућено држави да самостално креира монетарну и фискалну политику. Високе пореске стопе су главни кочничари развоја предузетништва и раста БДП-а, због чега сматрамо да је у области фискалн консолидације неопходно креирати стимулативну фискалну политику која се огледа у смањењу пореских стопа.

Од 2000. године из Србије је на различите начине изнето више од 100 милијарди евра. Због тога је, поред утврђивања одговорности за пустошење српске привреде и уништавање српских финансија, неопходно увести додатно опорезивање на изношење капитала из Србије. За опоравак српских финансија неопходно је да држава смањи учешће банака у финансирању привреде. Наш концепт подрзумева развој српског тржишта капитала кроз опоравак Београдске берзе.

Важну полугу економског суверенитета представљају стратешки ресурси. Српска странка Заветници се противи даљој распродаји природних и привредних стратешких ресурса Републике Србије. Извори пијаће воде, рудна богаства, плодно земљиште, бање, телекомуникације и други државни монополи морају остати у српском власништву.

Тежиште српске привреде и генератор економских активности морају постати мала и средња предузећа, технолошки развој и органска производња.

МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

Сувереност фискалне и монетарне политике су апсолутни приоритет српске економије, јер су то основне економске полуге моћи једне државе, које доминантно детерминишу привреду Србије. То је централни стуб економског развоја који омогућава да се у релативно кратком року потпуно опорави привреда. Јавни дуг Републике Србије је доминантно индексиран у евру и долару. Да би се постепено смањила зависност од ММФ-а и земаља Западног блока, неопходно је извршити делимично рефинансирање дуговања. Кредитима земаља БРИКС-а постигла би се геополитичка и равнотежа и смањила економска зависност. Диверсификацијом ризика јавног дуга кроз мешовито учешће различитих валута смањује се финансијски ризик, али и економска зависност од било које државе или блока земаља. Равномернијом расподелом валутне структуре јавног дуга, смањујемо појединачну зависност од земаља и институција код којих смо задужени, како у геополитичком смислу, тако и у смислу валутног ризика.

Монетарна политика

Дугорочни циљ монетарне политике је употреба механизама који ће упоставити контролу токова новца, подстицати привредни раст, запосленост, обрт новца, предузетништво и извоз. Постепеним ослобађањем од економског притиска ММФ прилагођаваћемо монетарну политику стратешким циљевима и потребама. Србија је земља која нема међународно конвертибилну валуту и самим тим не може да преписује монетарне моделе од земаља са међународно јаким валутама. Наша монетарна политика треба да се ослони на механизме који ће подстицати благу инфлацију која је у том случају генератор економских активности, новчаних токова и привредног раста и девалвацију динара као меру која ће дестимулисати увоз, а стимулисати извоз и домаћу производњу. Садашње мере монетарне политике које смо преписали од других земаља, најпре не одговарају нашој економској ситуацији, а потом и штетно утичу на привреду чинећи је стагнативно и увозно оријентисаном. Зато је важно потпуно дугорочно ослобађање од утицаја ММФ како бисмо могли суверено да комбинујемо монетарне мере ускалађене са фискалном политиком и развојем Београдске берзе.

Србија треба да тежи сузбијању пресудног утицаја пословних банака са иностраним капиталом на финансијском тржишту. У том правцу, Српска странка Заветници предлаже:    

 • укидање валутне клаузуле како би банка сама сносила ризик свог пословања;      
 • враћање платног промета под окриље државе – у првој етапи неопходно је да се новачни токови јавног и приватног сектора који послује са јавним сектором врше под окриљем државне институције за регулацију и платни промет;·        
 • примарну емисију некредитног новца од стране Централне банке;

Фискална политика

Српска странка Заветници залаже се за експанзивнију фискалну политику која ће смањењем пореских стопа и укидањем нефискалних намета стимулисати развој приватног сектора. Залажемо се за фискалну политику која фаворизује домаће предузетништво, запошљавање и самозапошљавање. Порески систем мора бити заснован на широј бази пореских обавезника и давању пореских подстицаја свим домаћим предузетницима који својим деловањем доприносе отварању нових радних места, као и онима који су извозно оријентисани и друштвено одговорним предузетницима који штите екологију и одговорно поступају према животној средини. Посебно наглашавамо неопходност пореских подстицаја за домаће младе предузетнике који се баве научним и технолошким иновацијама. Снизићемо порез на додату вредност и порезе и доприносе на зараду.

Затим ћемо извршити прогресивно опорезивање на добит по следећем принципу:

 • најмање пореске стопе сносиће предузетници који се баве пољопривредом, ИТ сектором и новим технологијама;
 • средња и велика домаћа предузећа и корпорације биће средње опорезована;
 • највеће пореске стопе сносиће увозно оријентисане фирме чији се производи могу супституисати, банкарски сектор и стране корпорације;

Фокус мера фискалне политике огледа се у стимулисању предузетништва, омогућавање органског привредног раста и дестимулисање младих да напуштају земљу у потрази за пословима у иностранству, тако што ће им бити омогућено да знатно лакше спроведу своје предузетничке идеје у дело.

За креирање развојно оријентисаног привредног амбијента потребно је контролисати рад пореских и других финансијских инспекција кроз онемогућавање блокаде привредних субјеката за прекршајна и кривична дела која су у поступку, док пресуда није постала правоснажна. У досадашњој пракси инспекције имају могућност да кроз основане и неосноване сумње блокирају рачуне привредних субјеката док су истражни поступци у току и тако, поред отварања простора корупцији, онемогућавају пословање привредних друштава и предузетника. Сматрамо да је неопходно усмерити рад пореских и других инспекција на заштићене друштвене групе и појединце који избегавају плаћање пореза и других дажбина према држави, а стичу велику материјалну добит.

Залажемо се за подршку пољопривредницима кроз најмање пореске стопе на тржишту. Указујемо на проблем неефикасности субвенционисања пољопривредне производње у виду једнократних исплата. Досадашња пракса показала је да такви механизми погодују искључиво великим играчима на тржишту, који једини благовремено добијају субвенције. Због сложене процедуре, корупције и неефикасности рада Управе за аграрна плаћања мала и средња пољопривредна газдинства тежим путем са дужим роковима исплате стичу право на субвенције, које при томе нису довољне за подршку њиховој конкурентности на тржишту. Стога су једино фискалне мере нелинеарног опорезивања у корист малих и средњих пољопривредника једини инструмент њиховог развоја. Српска странка Заветници сматра да је најважније помоћи, кроз ниске пореске стопе, малим и средњим пољопривредницима који су организовали живот и рад на селу.

Српска странка Заветници ће стварати привредни амбијент у коме ће мала и средња предузећа бити покретачи економског развоја, што ће као последицу имати смањење учешћа јавног сектора у укупној структури запослености, а самим тим јавна потрошња би била доминантно коришћена за инфраструктурне и инвестиционе пројекте.

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Након креирања макроекономског амбијента кроз мере монетарне и фискалне политике, додатно бисмо стимулисали економски развој кроз оснивање нових и оживљавање постојећих институција попут Београдске берзе и Развојне банке. Проблем незапослености и ниских зарада решићемо кроз подстицање предузетништва, ИТ сектора, пољоприведе и извоза.

Београдска берза

Српска странка Заветници залаже се за развој Београдске берзе кроз једноставније процедуре и афирмацију акумулације капитала кроз берзанско тржиште, омогућавајући привредним субјектима да на лакши начин дођу до финансијских средстава кроз иницијалне јавне понуде и активности на берзи. Подсећамо да је берза у новијој историји Србије функционисала само у периоду приватизације и то као средство за неправедну и пљачкашку расподелу. Насупрот томе, функција Београдске берзе је покретање економске активности и омогућавање свим привредним субјектима, а посебно малим и средњим предузећима, да кроз активно тржиште капитала дођу до неопходних средстава за раст и развој пословања.

Развој Београдске берзе би поред стимулисања економске активности, утицао на инвестиције у новим научним и тржишним областима, омогућавајући тржишним учесницима да своје идеје и пројекте спроведу у дело. Развојем Београдске берзе омогућили бисмо обезбеђивање капитала за реализацију пројеката по тржишним условима понуде и потражње. Упоредо оживљавањем и стимулисањем берзанског пословања радили бисмо на реформи ПИО система, при чему би ПИО фонд постао форма самоодрживог инвестиционог фонда.

Развојна банка

Српска странка Заветници залаже се за формирање српске Развојне банке, која ће бити у служби домаћих привредника кроз финансирање и кредитирање инвестиционих пројеката. Међутим, будући да смо сведоци економских модела који су у претходном периоду уништили домаће банке и начинили их генератором корупције, наш предлог је да управа Развојне банке буде састављена од угледних стручњака из земље и расејања, који би учествовали у оснивању кроз учешће у капиталу. Гарант њихов улога би било земљиште у државном власништву. То би онемогућило стране „експерте“ и лобисте интересних група, као и политичке подобне појединце склоне корупцији да се нађу на челу управе Развојне банке.

Мала и средња предузећа

Мала и средња предузећа запошљавају око 65% људских ресурса и учествују у БДП-у око 55%. Она су генератор привредног раста и реално огледало стања у привреди, насупрот корпоративизму (јачању моћи приватних гиганата) и бирократизму. Мере економске политике треба да имају за основни циљ фаворизовање оваквих предузећа и стимулацију предузетништва. Наш циљ је да учешће малих и средњих предузећа у БДП-у буде више од 80% чиме би се побољшали општи услови рада, квалитет производа и услуга. Сматрамо да ће мере монетарне и фискалне политике за које се залажемо, као и развој институција за финансирање и кредитирање инвестиционих пројеката, стимулисати сектор малих и средњих предузећа. Поред наведених мера залажемо се за амнестирање од плаћања пореза (grace period) за нова микро и startup предузећа у првој години пословања. Ове мере биле би компатибилне са мерама очувања српског села, спречавања одлива младог становништва у иностранство и борбу против беле куге.

Млади и нови привредници треба да добију прилику да реализују своје идеје уз помоћ државе и без притисака разних инспекција, огромних фискалних и нефискалних намета. Такође, младо становништво које жели да остане на селу и послује преко пољопривредних газдинстава, треба да сноси најмањи порески терет у држави. Стимулативну пореску политику посебно је неопходно спроводити и у ИТ сектору, као и у сектору предузећа која се баве извозом.

Развој и подстицај малим и средњим предузећима је предуслов опстанка и стабилности тзв. средње класе, која је последњих деценија поднела највећи терет економског поробљавања. За спречавање монопола и подстицај тржишне конкуреције најважније је оснажити сектор малих и средњих предузећа и повећати њихову економску снагу.

ИТ сектор и нове технологије

ИТ сектор представља најбрже растући сектор у Србији. Адекватним владиним мерама, могуће је стимулисати значајније стопе раста у области ИТ сектора, нових технологија, роботике и иновација, будући да је у тим сегментима најбитнији ресурс – људски ресурс. Научни, иновативни и технолошки потенцијал је неадекватно искоришћен. Српска странка Заветници залаже се за:

 • двоструко увећање буџетских средстава за науку и технолошки развој;        
 • оснивање фонда за развој науке који би служио за повезивања знања и капитала стручњака и младих научника и иноватора из земље и расејања;        
 • уступање и адаптација напуштених зграда у власништву Републике Србије предузетницима у ИТ сектору и иноваторима уз минималне накнаде;         
 • креирање научно-технолошких паркова у руралним срединама како би се анимирало градског становништво да се бави технолошким развојем, интернет пословањем и органском пољопривредом;         
 • преквалификација радника за рад у ИТ сектору и основна обука за рад у креативним индустријама, кроз финансијску подршку државних мера заједничке обуке;

Српска странка Заветници наглашава да је недопустиво да народ који је свету дао највећег научника у историји човечанства, Николу Теслу, има најмањи проценат издвајања буџетских средства за науку у читавој Европи. 

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА

Република Србија има неуравнотежене економске односе са иностранством. Досадашња економска политика је монетарним и другим мерама фаворизовала увозно оријентисана предузећа, стране инвеститоре и економске односе са ЕУ. Због неодговорно вођене политике годинама бележимо спољнотрговински дефицит. Српска странка Заветници се залаже за економску политику која ће стимулисати домаћу производњу и извоз. Наше монетарне и фискалне мере фаворизовале би домаће прозвођаче и извозно оријентисане предузетнике. Залажемо се за: 

        

 • ревизију ССП-а и формирање нових и равнотежних споразума са појединачним земљама Европске уније;
 • од стратешки важног значаја за Републику Србију је креирање споразума о слободној трговини са државама приближне величине и економске моћи;         
 • подстицање малих и микро инвестицаја у области размене знања и искустава;        
 • коришћење споразума о бесцаринској трговини са Руском Федерацијом у пуном потенцијалу, уз државну интервенцију кроз посредство Привредне коморе, подстицај задругарства и друге институције које би служиле за стандардизацију и гарантовање квалитета производа који се извозе у великом обиму;
 • диверсификација извоза, али и увоза;    

ПРИСТУПНИЦА

Попуните приступницу кликом на дугме испод и постаните члан Заветника већ данас.

Подели ово:

Like this:

%d bloggers like this: